baesuji:

baesuji:

Suzy covering Taemin’s Move in Hong Kong