baesuejis: Suzy’s 2018 Asia Fan Meeting Tour…

baesuejis:

Suzy’s 2018 Asia Fan Meeting Tour ‘WITH’ in Bangkok